กรรมการสิทธิประกาศใครได้รับความเสียหายจากการชุมนุม ให้มาแจ้ง เพื่อให้ไปฟ้องศาลแทนได้

http://www.prachatai1.info/journal/2010/05/29752

พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัต ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ประกาศว่า ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุม สามารถใช้สิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนได้

เมื่อวานนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัต ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้เผยแพร่คำแถลง "คำแถลงของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม" มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

000

คำแถลงของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ตามที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทั่วไปทราบว่า หากประชาชนผู้ใด มีข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากเหตุการณ์ ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ก็ขอให้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้น

บัดนี้ สถานการณ์ชุมนุมดังกล่าวได้ยุติลง และคาดหวังว่า ความสงบเรียบร้อยของสังคมกำลังก้าวกลับคืนสู่ภาวะปกติในเร็ววัน แต่อย่างไรก็ดีผลจากเหตุการณ์ชุมนุมครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินจำนวนมากทั้งของภาคราชการและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกเหนือจากความเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของชาติจำนวนมากมายมหาศาล ดังปรากฎเห็นชัดตามคำแถลงของรัฐบาล และตามที่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งความเสียหายเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแล รักษา  เยียวยาอย่างเหมาะสม ทั้งจากภาครัฐ และจากผู้กระทำผิดที่ละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์และเคราะห์ร้ายเหล่านั้น ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมมากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว อันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ใน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 (4) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีอำนาจหน้าที่ ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม

ดังนั้น  เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เคราะห์ร้ายดังกล่าว  คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จึงเรียนขอแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า  ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุมตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น  สามารถใช้สิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนได้  ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดย ขอให้แจ้งข้อเท็จจริง พฤติการณ์ที่เกิดขึ้น และความเสียหายที่ได้รับ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(1) ตู้ ปณ. 123 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(2) โทรศัพท์สายด่วน 1377
(3) จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)
12march@nhrc.or.th

พลตำรวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด
ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
25 พฤษภาคม 2553

ข้อมูลโดย ประชาไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: