ตายเจ็บถูกจับยังไม่พอ กก.สิทธิฯตามฟ้องเสื้อแดง!

ตายเจ็บถูกจับยังไม่พอ กก.สิทธิฯตามฟ้องเสื้อแดง!


ความสุขที่กลับคืนมาสู่ชาวกรุง-(ภาพบน)สาวบาร์พัฒน์พงษ์ ซึ่งเป็นสถานที่บันเทิงใกล้จุดชุมนุม และปิดตัวไปนานช่วงม็อบ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นรอแขก หลังเปิดร้านอีกครั้ง(AP) ส่วนภาพล่างรอยเตอร์นำเสนอภาพข่าวยามราตรีในซอยคาวบอย สาวอะโกโก้ออกมาโชว์ทรวดทรงเรียกแขกเข้าร้านเป็นปกติ หลังการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง

โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
26 พฤษภาคม 2553
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่ได้มีท่าทีใดๆต่อการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก แต่ได้เปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของคนเสื้อแดง และจะปกป้องสิทธิให้ด้วยการจะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมแทนผู้ที่ได้รับความเสียหาย ขณะที่นักสิทธิมนุษยชนภาคเอกชน(NGO)ได้จัดตั้งศูนย์รับร้องทุกข์จากผู้ชุมนุมที่บาดเจ็บล้มตาย และถูกจับกุม
พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงข่าวทางเวบไซต์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เมื่อวานนี้( 25 พ.ค.)ในหัวข้อเรื่อง คำแถลงของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
ตามที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทั่วไปทราบว่า หากประชาชนผู้ใด มีข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ก็ขอให้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน นั้น
บัดนี้ สถานการณ์ชุมนุมดังกล่าวได้ยุติลง และคาดหวังว่า ความสงบเรียบร้อยของสังคมกำลังก้าวกลับคืนสู่ภาวะปกติในเร็ววัน แต่อย่างไรก็ดีผลจากเหตุการณ์ชุมนุมครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินจำนวนมาก ทั้งของภาคราชการและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกเหนือจากความเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของชาติจำนวนมากมายมหาศาล ดังปรากฎเห็นชัดตามคำแถลงของรัฐบาล และตามที่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งความเสียหายเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแล รักษา เยียวยาอย่างเหมาะสม ทั้งจากภาครัฐ และจากผู้กระทำผิดที่ละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์และเคราะห์ร้ายเหล่านั้น ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมมากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว อันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๔) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม
ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เคราะห์ร้ายดังกล่าว คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเรียนขอแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุมตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถใช้สิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยขอให้แจ้งข้อเท็จจริง พฤติการณ์ที่เกิดขึ้น และความเสียหายที่ได้รับ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ตู้ ปณ. ๑๒๓ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
(๒) โทรศัพท์สายด่วน ๑๓๗๗
(๓) จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) 12march@nhrc.or.th
NGOยังมีมนุษยธรรมเปิดเรื่องราวร้องทุกข์ให้ม็อบเสื้อแดง
นายไพโรนจ์ พลเพชร ประธานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากความรุนแรงทางการเมือง (ศรส.) แจ้งว่า ได้เปิดศูนย์รับร้องเรียนแห่งแรกที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯเมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีคนตาย สูญหาย ผู้บาดเจ็บ ผู้ถูกจับกุม และผู้เดือดร้อนเสียหายอื่นๆ โดยการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางราชการ และเอกชน รวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในการบันทึกข้อเท็จจริงเหตุการณ์ จากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง และรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา
โดย ศรส.จะมีบริการ เปิดรับเรื่องร้องเรียนทุก ระหว่างเวลา 09.00–17.00 น.ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยจะจัดให้มีอาสาสมัครนักกฎหมาย ทนายความ นักสิทธิมนุษยชน ประจำศูนย์ฯ ศูนย์ละอย่างน้อย 5 คน และจะแจ้งก่อนหากจะมีการหยุดให้บริการ และจัดเบอร์ติดต่อประสานงานกลางเพื่อรับเรื่องหรือประสานความช่วยเหลือเร่งด่วน สองหมายเลขคือ 086-0808-767 begin_of_the_skype_highlighting   086-0808-767 end_of_the_skype_highlighting และ 086-0808-477 begin_of_the_skype_highlighting   086-0808-477 end_of_the_skype_highlighting แจกเอกสารแนะนำประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ศรส.จัดตั้งขึ้นและดำเนินการเป็นการเฉพาะกิจ จากความร่วมมือของ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) โครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย ภายใต้มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

ข้อมูลโดย ไทยอีนิวส์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: